دوره‌های ویژه کارشناسان رسمی دادگستری


دوره های آموزشی گروه امور ثبتی دوره های آموزشی گروه امور ثبتی

150,000 تومان

آقای دکتر محمود تفکریان

دوره های آموزشی گروه حسابداری دوره های آموزشی گروه حسابداری

120,000 تومان

دکتر زرندی- دکترخداکرمی- دکتر رضی

دوره آموزشی گروه خط و امضاء دوره آموزشی گروه خط و امضاء

150,000 تومان

آقایان دکتراشراقی-مرحوم کشوری

دوره های آموزشی گروه کار و کار دوره های آموزشی گروه کار و کارگری

120,000 تومان

آقای دکتر شیبانی - آقای تقی زاده

دوره های آموزشی گروه امور گمرک دوره های آموزشی گروه امور گمرکی

250,000 تومان

اساتید گروه گمرکی

دوره های آموزشی گروه کشاورزی و دوره های آموزشی گروه کشاورزی و منابع طبیعی

100,000 تومان

آقای دکتر سلطانی نژاد

دوره های آموزشی گروه راه و ساخ دوره های آموزشی گروه راه و ساختمان،نقشه برداری و امورثبتی

200,000 تومان

آقایان دکتر کاشفی- دکتر مسیب زاده


دوره های ویژه مشاوران خانواده


دوره های آموزشی گروه روان شناس دوره های آموزشی گروه روان شناسی

300,000 تومان

دوره های آموزشی گروه حقوقی-مذه دوره های آموزشی گروه حقوقی-مذهبی

300,000 تومان

دوره های آموزشی گروه مددکاری ا دوره های آموزشی گروه مددکاری اجتماعی

300,000 تومان


دوره های تخصصی


کارگاه مشترک مرکز و پلیس بین ا کارگاه مشترک مرکز و پلیس بین الملل

150,000 تومان

اقایان دکتر امینی- دکترشهبازی

ارتقاء وکلا از پایه دو به پایه ارتقاء وکلا از پایه دو به پایه یک

500,000 تومان

مدرسین دوره های حقوقی


دوره های دیوان داوری (پیشرفته)


سطح سه داوری پیشرفته سطح سه داوری پیشرفته

200,000 تومان

دکتر مجتبی اصغریان

سطح دو داوری پیشرفته سطح دو داوری پیشرفته

200,000 تومان

دکتر مجتبی اصغریان

سطح یک داوری پیشرفته سطح یک داوری پیشرفته

200,000 تومان

دکتر مجتبی اصغریان